پنل خودشناسی مدرسه اشتغال شریف

پنل خودشناسی مدرسه اشتغال شریف

دانشگاه صنعتی شریف 23 اردیبهشت 1398

مدرسه اشتغال شریف

مشاهده جزئیات
دوره های آمادگی برای نمایشگاه های کار

دوره های آمادگی برای نمایشگاه های کار

دانشگاه صنعتی شریف 15 مهر 1397

مدرسه اشتغال شریف

مشاهده جزئیات
زندگی حرفه ای یک کارآفرین

زندگی حرفه ای یک کارآفرین

دانشگاه صنعتی شریف 28 بهمن 1396

مدرسه اشتغال شریف

ثبت نام
برای خودتان کار کنید!

برای خودتان کار کنید!

دانشگاه صنعتی شریف 07 مهر 1397

مدرسه اشتغال شریف

ثبت نام