پنل "آشنایی با سبکهای شغلی"

پنل "آشنایی با سبکهای شغلی"

آدرس:تهران خیابان آزادی، خیابان حبیب الله، خیابان قاسمی، جنب جهاد دانشگاهی، باکس (باشگاه کسب و کار دانش بنیان) 06 شهریور 1398

مدرسه اشتغال شریف

ثبت نام