دوره اول مدرسه اشتغال شریف

اختتامیه اولین دوره مدرسه اشتغال شریف

سه‌شنبه ششم مهرماه ۱۳۹۵ جشن اختتامیه‌ی اولین دوره‌ی مدرسه اشتغال شریف تو سالن جابربن‌حیان دانشکده شیمی برگزار شد. برنامه‌ریزی، کارای هماهنگی و اجرا هم به عهده‌ی خود دانشجوهای مدرسه بود. در این جشن گواهینامه‌ی پایان دوره به دانشجوها داده شد و از اساتید، مسئولین، همکاران و حامی‌های مدرسه تقدیر شد....

کمتر از یک دقیقه