دوره های آمادگی برای نمایشگاه های کار

دوره های آمادگی برای نمایشگاه های کار

دانشگاه صنعتی شریف 15 مهر 1397

مدرسه اشتغال شریف

مشاهده جزئیات
زندگی حرفه ای یک کارآفرین

زندگی حرفه ای یک کارآفرین

دانشگاه صنعتی شریف 07 مهر 1397

مدرسه اشتغال شریف

ثبت نام
برای خودتان کار کنید!

برای خودتان کار کنید!

دانشگاه صنعتی شریف 07 مهر 1397

مدرسه اشتغال شریف

ثبت نام