دوره های آتی مدرسه اشتغال شریف

دوره های آتی مدرسه اشتغال شریف

دانشگاه صنعتی شریف 14 آبان 1396

دانشگاه صنعتی شریف

ثبت نام
دوره دوم مدرسه اشتغال شریف - مخصوص دانشجویان دانشگاه الزهرا

دوره دوم مدرسه اشتغال شریف - مخصوص دانشجویان دانشگاه الزهرا

دانشگاه صنعتی شریف 18 آذر 1396

مدرسه اشتغال شریف

ثبت نام
برای خودتان کار کنید!

برای خودتان کار کنید!

دانشگاه صنعتی شریف 11 بهمن 1396

مدرسه اشتغال شریف

ثبت نام
زندگی حرفه ای یک کارآفرین

زندگی حرفه ای یک کارآفرین

دانشگاه صنعتی شریف 23 بهمن 1396

مدرسه اشتغال شریف

ثبت نام